SIK SORULAN SORULAR
1) Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyet konuları nelerdir?
» Bankalar, TMSF ve diğer tüm mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak;
» Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek ve bunları yeniden yapılandırarak satmak;
» Bankalar, TMSF ve diğer tüm mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların yeniden yapılandırılmasında veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti vermek;
» Şirketlere kurumsal, finansal yeniden yapılandırma ve alacaklarının yönetimi ve tahsilatı ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.
2) Varlık Yönetim Şirketleri Hangi Kurumların Alacaklarını Temlik Alır?
» Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
» Bankalar
» Finansal Kiralama Şirketleri
» Faktoring Şirketleri
» Finansman Şirketleri
» Varlık Yönetim Şirketleri
» Kredi Sigortası Veren Sigorta Şirketleri
3) Varlık Yönetim Şirketlerinin Finans Kuruluşlarına Sağladığı Faydalar Nelerdir?
» Tahsili gecikmiş alacak satışı, özvarlık ve aktif verimliliğini artırarak finansal kuruluşların bilançolarını iyileştirir.
» Karşılıklar gelir tablosuna aktarılır.
» Tahsilat giderlerinde ve operasyonel giderlerde tasarruf sağlanır.
» Tahsili gecikmiş alacak yönetimine ayrılan zaman yeni ve karlı işlerde değerlendirilir.
» Satış bedellerinden sağlanan nakit akışı daha fazla gelir getirici aktiflere yatırılır.
» Avukatlık ücretleri, karşı taraf avukatlık ücretleri ve teminatların bakım, destek ve sigortası gibi yüksek maliyetli giderlerden kurtulma fırsatı yaratır.
» Yasal takip süreçlerinin ve sonuçlarının finans kurumunun itibarına getireceği olası aşınmalardan korunma sağlar.
» Uzun vadede bankacılık sistemi ve ülke ekonomisindeki istikrarın sürdürülmesine katkı sağlar.
4) Varlık Yönetim Şirketlerinin Borçlulara Sağladığı Faydalar Nelerdir?
» Varlık yönetim şirketleri, geri ödemesi geciken kredi borçları konusunda müşteriyle tek tek ilgilenerek kişiye özel, esnek çözümler sunar.
» Borcunu ödeyenlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasına destek olur.
» Varlık yönetim şirketleri devir aldığı tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili “borç yapılandırma" hizmeti sunarken müşteriyi dinler, onların imkanlarını ve ödeme gücünü dikkate alır.
5) Varlık Yönetim Süreci Nasıl İşler?

Portföy alımı
» Banka ve Finans Kurumlarının ihale ya da pazarlık usulü ile satışa sunduğu Tahsili Gecikmiş Alacakların hukuki ve mali inceleme ve değerlemesi yapılır, teklif tutarı belirlenir.
» Bankaya teklif iletilir ya da ihaleye girilir, anlaşma halinde portföy konusu borçlar temlik alınır.
» Satın alacakları Tahsili Gecikmiş Alacakların fonlamasını öz kaynaklarını kullanarak, finans kurumlarındaki limitlerini kullanarak ve/veya tahvil ihracı sureti ile yapar. Satın alınan portföylerin tahsilatları ile de kullanılan fonların geri ödemeleri yapılır.

Takip ve Tahsilat
» Borçlular ile iletişim, borç tasfiye görüşmesi ve borç tahsilatı süreçleri profesyonel hukuk ve finans ekibi eliyle yürütülür.
» Şirket içi birim yöneticileri portföy sınıflandırma ve tahsilat ekiplerine dağıtım sürecini yürütür.
» Gerekli ise hukuki süreçlerin devamı ve takibi iç hukuk ve dış sözleşmeli bürolar eliyle sürdürülür.
» Gelen tahsilatların kaydı, raporlaması, ulaşım sağlanamayan borçlular için istihbarat çalışmaları şirket bünyesindeki varlık yönetim ve tahsilat birimlerince yapılır;
» Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı İç Kontrol Birimi tarafından, yapılan iş ve işlemler devamlı kontrol ve denetime tabi tutulur.
» Bağımsız Denetim firmaları şirketi finansal ve bilgi güvenliği açısından düzenli denetime tabi tutar.
Copyright © 2018 - Arsan Varlık Yönetim A.Ş Tüm hakları saklıdır. Data1